Diaspora Madrid

Alocațiile pentru copii mărite cu doar 20% din luna august. De la 156 de lei pe lună, la 185 de lei.

alocatiile pentru copii marite, dublarea alocatiilor, Romania

Alocațiile pentru copii mărite la 185 de lei. Din septembrie, în loc de 156 de lei cât primeau până acum, copiii între 2 şi 18 ani vor primi 185 de lei. Pentru cei mici, sub doi ani, şi pentru copiii cu dizabilităţi alocaţia creşte de la 311 lei la 369 de lei.

Pentru alocaţii duble, copiii mai au de aşteptat până în 2022. Până atunci, ministrul Muncii a propus ca alocaţia celor mici să crească de două ori pe an cu câte 20%.

Din ianuarie 2023, alocaţia va creşte din oficiu, odată cu rata inflaţiei. 3,8 milioane de copii primesc alocaţie şi pentru multe familii sunt singurii bani pe care pot conta de la o lună la alta.

Ordonanţa de urgenţă privind creşterea alocaţiilor a fost publicată ieri în Monitorul Oficial.

Arti­co­lul 3 din Legea nr. 61/1993 pri­vind alo­ca­ția de stat pen­tru copii, repu­bli­ca­tă în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei, Par­tea I, nr. 767 din 14 noiem­brie 2012, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, se modi­fi­că și va avea urmă­to­rul cuprins:

Arti­co­lul 3(1) Alo­ca­ția de stat pen­tru copii se sta­bi­leș­te în cuan­tum de:

a) 600 lei pen­tru copi­ii cu vâr­sta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copi­lu­lui cu han­di­cap;

b) 300 lei pen­tru copi­ii cu vâr­sta cuprin­să între 2 ani și 18 ani, pre­cum și pen­tru tine­rii pre­vă­zuți la art. 1 alin. (3);

c) 600 lei pen­tru copi­ii cu vâr­sta cuprin­să între 3 ani și 18 ani, în cazul copi­lu­lui cu han­di­cap.

(2) Cuan­tu­mul pre­vă­zut la alin. (1) se apli­că înce­pând cu drep­tu­ri­le afe­ren­te lunii iulie 2022.

(3) Înce­pând cu drep­tu­ri­le bănești afe­ren­te lunii august 2020, cuan­tu­mul alo­ca­ți­ei de stat se majo­rea­ză cu 20 de punc­te pro­cen­tu­a­le, apli­ca­te sumei rezul­ta­te din dife­ren­ța din­tre cuan­tu­mul pre­vă­zut la alin. (1) și cuan­tu­mul acor­dat ante­ri­or, în luna iulie 2020.

(4) În peri­oa­da 1 ianu­a­rie 2021–1 iulie 2022, majo­ra­rea pre­vă­zu­tă la alin. (3) se apli­că de două ori pe an, res­pec­tiv înce­pând cu drep­tu­ri­le afe­ren­te lunii ianu­a­rie și drep­tu­ri­le afe­ren­te lunii iulie a fie­că­rui an.

(5) Înce­pând cu drep­tu­ri­le afe­ren­te lunii ianu­a­rie 2023, cuan­tu­mul alo­ca­ți­ei de stat pen­tru copii se inde­xea­ză anu­al, din ofi­ciu, cu rata medie anu­a­lă a infla­ți­ei.

(6) În con­di­ți­i­le în care buge­tul de stat poa­te sus­ți­ne un cuan­tum mai mare al alo­ca­ți­ei de stat pen­tru copii, prin hotă­râre a Guver­nu­lui se poa­te sta­bili un nivel mai ridi­cat decât cel pre­vă­zut la alin. (5).

(7) Titu­lar al drep­tu­lui la alo­ca­ția de stat pen­tru copii este copi­lul.

(8) Alo­ca­ția de stat pen­tru copii pre­vă­zu­tă la alin. (1) lit. a) se cumu­lea­ză cu indem­ni­za­ția luna­ră, sti­mu­len­tul lunar sau sti­mu­len­tul de inser­ție, pre­vă­zu­te de Ordo­nan­ța de urgen­ță a Guver­nu­lui nr. 148/2005 pri­vind sus­ți­ne­rea fami­li­ei în vede­rea creș­te­rii copi­lu­lui, apro­ba­tă cu modi­fi­cări și com­ple­tări prin Legea nr. 7/2007, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, res­pec­tiv de Ordo­nan­ța de urgen­ță a Guver­nu­lui nr. 111/2010 pri­vind con­ce­di­ul și indem­ni­za­ția luna­ră pen­tru creș­te­rea copi­i­lor, apro­ba­tă cu modi­fi­cări prin Legea nr. 132/2011, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re.

(9) Dacă din cal­cu­lul cuan­tu­mu­lui alo­ca­ți­ei de stat pen­tru copii pre­vă­zut la alin. (3)-(5) rezul­tă frac­țiuni în bani, cuan­tu­mul se rot­u­n­jeș­te la leu în favoa­rea bene­fi­ci­a­ru­lui.

Alocațiile pentru copii mărite cu doar 20% din luna august. De la 156 de lei pe lună, la 185 de lei.


Dorim să vă oferim acces exclusiv și imediat la cele mai bune informații.

Introdu adresa de email pentru a te abona la acest blog. Vei primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Abonează-te la blog prin email

[jetpack_subscription_form show_subscribers_total=”false” button_on_newline=”false” custom_font_size=”16″ custom_border_radius=”0″ custom_border_weight=”1″ custom_padding=”15″ custom_spacing=”10″ submit_button_classes=”” email_field_classes=”” show_only_email_and_button=”true”]

Pe lângă rețelele de socializare precum gab.com, Facebook, Twitter, Instagram, tecunosc, VK și canalul nostru video YouTube.

Urmărește știrile DiasporaMadrid.com pe Telegram.

Lasă un comentariu